POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a JOELO 2006, SL per part dels seus clients i/o usuaris.

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals.

Als efectes de la present política de privacitat, ha d’entendre’s com a “usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que JOELO 2006, SL ofereix a través de qualsevol dels canals habilitats.

JOELO 2006, SL com a responsable del tractament, informarà a l’usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present política de privacitat, sol·licitant el seu consentiment quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització. L’objectiu de la política de privacitat de JOELO 2006, SL és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa en els nostres sistemes d’informació.

  1. 1. Responsable del tractament.
Dades identificatives

Identitat
JOELO 2006, S.L.

C.I.F.
B64172042

Dades registrals
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 38480, foli 104, fulla B-328017.

Domicili social
Carrer Gran Bretanya, número 11 – (08700) Igualada.

Telèfon
+34 608 50 25 60

Correu electrònic
info@weveproject.com

2. Finalitat i legitimació.

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

  • Finalitats de naturalesa contractual per a la prestació de serveis. En compliment d’un contracte, acord o encàrrec, realitzat i/o formalitzat en qualsevol de les modalitats acceptades en dret, per a la prestació dels serveis propis de l’activitat empresarial de JOELO 2006, SL (serveis d’intermediació, importació de productes tèxtils i comerç al major i al menor dels mateixos), així com per a la comunicació i informació relacionada amb els productes i/o serveis contractats i/o sol·licitats.

Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a la prestació del servei, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a JOELO 2006, SL, evitant el seu normal desenvolupament i execució. 

  • Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base a una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.

En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials i informatives si aquests les han cedit lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuada i complementària de la principal.

Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb JOELO 2006, SL, sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte de les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat, previstos a la normativa reguladora i d’acord amb la present política de privacitat.

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb JOELO 2006, SL i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides.

Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat de JOELO 2006, SL per correu electrònic es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a JOELO 2006, SL?

Les dades tractades per JOELO 2006, SL són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

  • Les empreses titularitat i/o participades per JOELO 2006, SL per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.
  • Organismes públics, jutjats i tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, JOELO 2006, SL informarà degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.
  • Col·laboradors de JOELO 2006, SL que gestionin serveis externalitzats per aquesta. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, JOELO 2006, SL subscriu el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per JOELO 2006, SL, així com per la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis. 

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels clients de JOELO 2006, SL a tercers països amb finalitats comercials ni de cap tipus.

3. Drets.

Quins són els drets dels usuaris?

JOELO 2006, SL informa a l’usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte de les dades de caràcter personal facilitades
AccésDret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de JOELO 2006, SL.
RectificacióDret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o errònies. 
Cancel·lacióDret a sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.
OposicióEn determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. JOELO 2006, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractamentA la vista de su condición de titular de sus datos personales puede solicitar la limitación en el tratamiento de éstos en los siguientes supuestos: Durante la comprobación de la exactitud de sus datos. Cuando el tratamiento que se esté realizando de sus datos personales sea ilícito, pero no pretenda ejercer la oposición a la supresión de estos datos. Cuando JOELO 2006, S.L. no tenga que tratar sus datos por cualquiera de los motivos aceptados, pero los necesite para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando se haya producido la oposición al tratamiento de sus datos personales para el cumplimiento de una misión de interés público o para la satisfacción de un interés legítimo, durante el tiempo que se verifique si los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los particulares del usuario.
Portabilitat de les dades personalsDret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a JOELO 2006, SL, així com a sol·licitar que aquestes es cedeixin a un tercer escollit per l’interessat. 
Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de controlAquest dret es preveu per aquells supòsits en què el client no hagi obtingut una resposta satisfactòria per part del responsable del tractament en l’exercici dels seus drets. A Espanya, l’autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades - AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades – APDCAT (http://apdcat.cat).

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça social de JOELO 2006, SL, al carrer Gran Bretanya, número 11 d’Igualada (08700).

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència “Protecció de Dades” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic eva@joelosl.com, incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de Dades”.

A més dels anteriors drets, l’usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. JOELO 2006, SL podrà continuar tractant les dades de l’usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti. 

JOELO 2006, SL recorda a l’usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters.

L’usuari té dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’usuari podrà revocar el seu consentiment clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

4. Procedència de les dades.

Les dades cedides a JOELO 2006, SL poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

  • Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb JOELO 2006, SL.
  • Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.
  • Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de JOELO 2006, SL.
  • Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per JOELO 2006, SL que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrit.

Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.

Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.

Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

L’usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present política de privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part de JOELO 2006, SL. Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

A partir de quina edat pot l’usuari accedir als productes i serveis de JOELO 2006, SL?

Els serveis de JOELO 2006, SL, en principi, no s’adrecen a menors de 18 anys i, per tant, tampoc la seva web. En acceptar la present política de privacitat, l’usuari declara i garanteix que és major de 18 anys. Es tractaran de manera excepcional els supòsits de prestació de serveis a menors, exigint les autoritzacions i consentiments necessaris, establerts per la legislació aplicable en cada cas, per part dels pares o tutors legals.

5. Mesures de garantia de confidencialitat i seguretat.  

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

JOELO 2006, SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

JOELO 2006, SL té implantades mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

JOELO 2006, SL preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de cookies.

Nuestra página web utiliza cookies únicamente para el correcto funcionamiento de la página web http://weveproject.com/. Para más información sobre las cookies utilizadas en la página web puede consultar la política de cookies.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt